نتایج مربوط به مبانی نظری 76 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
بررسی و نگرشی بر مرمت سنتی کا‌غذ یا صحافی سنتی علی‌اصغر ثابت جاز‌ار‌ی‌ 1376 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
بررسی و نگرشی بر مرمت سنتی کا‌غذ یا صحافی سنتی
علی‌اصغر ثابت جاز‌ار‌ی‌
1376
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج