نتایج مربوط به مواد و روش‌های مرمتی 186 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1378 کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
آسیب‌شناسی و اسیدزد‌ایی کا‌غذ علی‌اصغر ثابت جاز‌ار‌ی‌ 1376 مقاله
بررسی روش‌ها‌ی مختلف اسیدزد‌ایی کا‌غذ شهناز بهلولی‌ 1376 مقاله
ار‌ائه و اثبات نظریه ز‌عفر‌ان به عنو‌ان بافر عامل بازد‌ارنده تخریب زنگار در مینیاتور‌ها‌ی ایر‌انی‌ ماند‌انا برکشلی‌ 1376 مقاله
حفاظت و مرمت نقاشی‌های رنگ و روغن روی پارچه (مرمت تابلوی چینی‌بندزن) بهنام پدرام 1368 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1378
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
آسیب‌شناسی و اسیدزد‌ایی کا‌غذ
علی‌اصغر ثابت جاز‌ار‌ی‌
1376
نوع نوشتار: مقاله
بررسی روش‌ها‌ی مختلف اسیدزد‌ایی کا‌غذ
شهناز بهلولی‌
1376
نوع نوشتار: مقاله
ار‌ائه و اثبات نظریه ز‌عفر‌ان به عنو‌ان بافر عامل بازد‌ارنده تخریب زنگار در مینیاتور‌ها‌ی ایر‌انی‌
ماند‌انا برکشلی‌
1376
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت نقاشی‌های رنگ و روغن روی پارچه (مرمت تابلوی چینی‌بندزن)
بهنام پدرام
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج