خلیل خزائی
آسیب‌شناسی، فن‌شناسی و مرمت نقوش حیوانی تک‌رنگ خانه‌ی سوکیاس
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: