سعید مهریار
آسیب‌شناسی نقاشی‌های کلیسای سنت‌استپانوس و مرمت بخشی از آن
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: