محسن غلامی
آسیب‌شناسی و مرمت لعاب کاشی‌های هفت‌رنگ مسجد نصیرالملک شیراز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: حمیدرضا چمن
نوشته‌های مرتبط: