رضا رحمانی
آسیب‌شناسی و مستندنگاری تزئینات داخلی بنای گنبد سلطانیه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1378
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
نوشته‌های مرتبط: