مهدی ضابط‌نیا
ارائه‌ی طرح مرمتی در آثار کشف‌شده از محوطه‌ی تاریخی توس بر مبنای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1387
استاد راهنما: مرتضی حصاری
استاد مشاور: قاسم عزیزی

چکیده: این رساله از چهار فصل تشکیل شده که در فصل اول معرفی طرح گنجانده شده و در فصل دوم تعاریف، مفاهیم و حوزه‌ی کار بیان شده است. فصل سوم به توصیف و معرفی محوطه‌ی تاریخی توس اختصاص دارد و در فصل آخر ارائه‌ی راهکار و چگونگی کاربرد GIS در محوطه‌ی توس بررسی شده است. هدف از این پروژه تدوین استراتژی به‌کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. تعیین جهت­گیری استراتژی بکارگیری GIS در امر حفاظت و مرمت محوطه تاریخی، مستلزم شناخت تشکیلات، اهداف و قابلیت‌های این محوطه است.نوشته‌های مرتبط: