مهدی مداحی گیوی
ارائه‌ی طرح حفظ، درمان و مرمت بخشی از کتیبه‌ی گچبری بقعه‌ی امین‌الدین جبرائیل قریه‌ی کلخوران اردبیل
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1380
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: