نفیسه‌السادات محی‌الدین جعفری
استحکام‌بخشی لایه‌های جدا‌شده‌ی نقاشی تمپرا با استفاده از نانو‌ذرات هیدروکسید کلسیم سنتزشده به روش شیمیایی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: محمدرضا;اعظی
استاد مشاور: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: