مرتضی میرآباد
بازسازی سردر شرقی مسجد آقانور اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1369
استاد راهنما: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: