رضا شریف‌نژاد
بازسازی نقوش سفالینه‌های تاریخی دارای نقش متقارن و تکرارشونده به شیوه‌ی چاپ
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1379
استاد راهنما: اصغر پورشیروی
نوشته‌های مرتبط: