رضا وحیدزاده
بازشناسی فرهنگ بومی آفرینش هنری در بستر حفاظت از آثار تاریخی
پایان‌نامه‌ی دکتری، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1392
استاد راهنما: بهنام پدرام; محمدرضا اولیاء
نوشته‌های مرتبط: