عبدالرضا برق‌دهنده
بررسی، حفاظت و مرمت یک نمونه گورخمره‌ی ایلامی مکشوفه از حفاری‌های هفت‌تپه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1380
استاد راهنما: مهرناز آزادی; حسین احمدی
استاد مشاور: حمید فدائی
نوشته‌های مرتبط: