مریم‌السادات بیابانکی
بررسی، حفظ و مرمت یک قباله ازدواج مربوط به دوره‌ی ….
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: فریبا مجیدی
استاد مشاور: مهری قبادی
نوشته‌های مرتبط: