موسی پورنوروز
بررسی آرایه‌های آجری موجود در ابنیه‌ی تاریخی دزفول (مرمت و حفاظت آرایه)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: حسین احمدی
نوشته‌های مرتبط: