الهه دماوندی
بررسی آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌های مسجد آقابزرگ کاشان دوره‌ی قاجار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1389
استاد راهنما: حمیدرضا چمن
نوشته‌های مرتبط: