روح الله تعظیمی‌فر
بررسی آسیب‌شناسی و مرمت بخشی از نقاشی‌های خانه‌ی بروجردی‌های کاشان متعلق به دوره‌ی قاجاری
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: مازیار نیک‌بر
نوشته‌های مرتبط: