محمداسماعیل حاجی‌علیان
بررسی تحلیلی پنجاه سال مرمت نقاشی‌های دیواری صفوی کاخ چهل‌ستون اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، 1388
استاد راهنما: صمد سامانیان
نوشته‌های مرتبط: