محمدحسین توکلی
بررسی حفاظتی و مرمتی آثار نقاشی استاد حسین همدانی، مرمت شمایل امام علی (ع) (عمل حسین همدانی)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: