محمدرضا فرج‌زاده
بررسی حفاظتی و مرمتی تزئینات مسجد جامع خوزان سده (خمینی شهر)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: اصغر توکلی
نوشته‌های مرتبط: