مصطفی رستمی
بررسی حفاظت و مرمت تزئینات بنایی برج لاجیم سوادکوه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: اصغر توکلی
استاد مشاور: ابوالفضل ودادی
نوشته‌های مرتبط: