آرش اقبال جهرمی
بررسی حفاظت و مرمت دو تابلوی نقاشی رنگ روغن بر روی گچ مربوط به دوره‌ی قاجار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: حمیدرضا چمن
نوشته‌های مرتبط: