عالیه علیزاده
بررسی حفاظت و مرمت دو سر تبر مفرغی متعلق به اسپیدژ بزمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1392
استاد راهنما: وحید پورزرقان


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: