فرنگیس خلیلی
بررسی روش‌های حفظ، نگهداری و نمایش فسیل‌ها و اجرای یک نمونه‌ی عملی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: فریبا مجیدی; سیدمحمدامین امامی
نوشته‌های مرتبط: