حسین امینی
بررسی روند مرمتی حفاظتی گنبد مدرسه‌ی امام صادق (ع) مدرسه‌ی چهارباغ
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: احمد رهبری; اصغر توکلی
نوشته‌های مرتبط: