غلامرضا تسلیمی
بررسی ساختاری مناره‌های اصفهان، مرمت تصویری دو مناره‌ی دارالضیافه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1371
استاد راهنما: احمد منتظر
نوشته‌های مرتبط: