رزیتا صالحی نظامی
بررسی سمبل‌های مفرغی لرستان مکشوفه از حفاری غیر‌علمی (بخش تاریخی و لرستان موزه‌ی ملی ایران)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1378
استاد راهنما: محمدرحیم صراف
استاد مشاور: رسول وطن‌دوست
نوشته‌های مرتبط: