اصغر توکلی
بررسی علل و عوامل ضایعات وارده بر کاشی‌ها و ارائه‌ی طرح‌های پیشنهادی جهت حفاظت و مرمت آنها
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1363
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
نوشته‌های مرتبط: