فاطمه امید‌بخش
بررسی فنی و آسیب‌شناسی اشیاء مفرغی قرن ششم هـ.ق (سلجوقی) منطقه‌ی مازندران با تأکید بر مرمت سه قطعه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1385
استاد راهنما: مصطفی رستمی
نوشته‌های مرتبط: