صبرا سعیدی
بررسی فنی و مرمت یک خنجر مفرغی متعلق به موزه‌ی ملی ایران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: