بیژن باباخانی
بررسی فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت سفال داغدار و نقش‌کنده‌ی دوره‌ی ساسانی (بیشاپور کازرون)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: