مژگان خاکبان
بررسی مسائل حفاظتی و مرمتی دیوارنگاری‌های تصویری بقاع منطقه‌ی لاهیجان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: محمدتقی;زازی
استاد مشاور: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: