محمدحسن اثباتی
بررسی مسائل حفاظتی و مرمتی کاغذهای قدیمی و ارائه‌ی یک نمونه عملی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1368
استاد راهنما: اصغر قائم‌مقامی دبیرالملکی
نوشته‌های مرتبط: