مجید کشاورزی; سیاوش صفایی
بررسی مسجد آقانور در محله‌ی دردشت
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1367
استاد راهنما: عبدالله جبل‌عاملی; مصطفی حسین‌آبادی; اصغر توکلی
نوشته‌های مرتبط: