یاسر حمزوی
بررسی مشق‌های پنهان و حفاظت و مرمت نمونه‌ای در کاخ عالی‌قاپوی اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1382
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: