ناعمه عارف پور
بررسی نقوش هندسی در کاشی‌کاری بنای خواجه ربیع
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: مسعود باتر
نوشته‌های مرتبط: