جمشید نظری
بررسی و مرمت سفال هزاره‌ی اول مارلیک
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: اصغر توکلی
استاد مشاور: مصطفی حسین‌آبادی
نوشته‌های مرتبط: