نادر خطیبی
بررسی و مطالعه‌ی تزئینات و عملکرد ورودی در مسجد جامع اصفهان، مرمت کتیبه‌ی سردر باب‌الدشت
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: حسین آقاجانی
استاد مشاور: مصطفی حسین‌آبادی
نوشته‌های مرتبط: