مسلم میش‌مست‌نهی
بررسی و مطالعه‌ی روش محافظت و مرمت نمونه سفال نخودی‌رنگ شهر سوخته
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1383
استاد راهنما: فرزانه ریسمانچیان




نوشته‌های مرتبط: