ساغر حمیدی کجوری
بررسی و مطالعه‌ی سنگ‌های تاریخی تخت فولاد و حفاظت و مرمت آرامگاه استاد فولاد حلوائی (بابا فولاد)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1371
استاد راهنما: عبدالله جبل‌عاملی
نوشته‌های مرتبط: