محبوبه بی‌غم
بررسی و مطالعه فن شناسی، آسیب شناسی و مرمت یک پلاک مفرغی متعلق به موزه‌ی ملی ایران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1390
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: