خسرو ذوالفقاربیگی
به‌کارگیری روش‌های علمی حفاظت و مرمت و بازسازی به روی یک نمونه جعبه‌ی خاتم قدیمی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: قباد کیانمهر
نوشته‌های مرتبط: