مجید قاضیان تفرشی
تزئینات گچبری محراب‌های دوره‌ی سلجوقی (حیدریه‌ی قزوین)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: احمد رهبری
نوشته‌های مرتبط: