سحر جعفری
حفاظت، مرمت و نمایش اسکلت انسانی مکشوفه از تپه‌ی کپنده اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: