مجید علومی
حفاظت و استحکام بخشی خشت‌های دربند سوم نارین قلعه‌ی میبد
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1383
استاد راهنما: سیداصغر لوح‌موسوی
استاد مشاور: فرزانه ریسمانچیان
نوشته‌های مرتبط: