سمیه پورخسروانی
حفاظت و مرمت ازاره‌های حجاری‌شده‌ی قاجاری مربوط به عمارت تخریب‌شده‌ی کاخ خورشید شیراز (موجود درمحوطه‌ی باز موزه‌ی پارس)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: مسلم میش‌مست‌نهی
نوشته‌های مرتبط: