احسان عسگری
حفاظت و مرمت از گرم‌خانه‌ی حمام ایلخانی به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناختی در تخت سلیمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1385
استاد راهنما: حمید فدایی
نوشته‌های مرتبط: