حمیدرضا مختاری
حفاظت و مرمت بخاری‌های دیواری
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1378
استاد راهنما: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: