غزاله دوانلو
حفاظت و مرمت بخاری دیواری دوره‌ی قاجاری
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: