مهناز مقدسی
حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی دیواری امام‌زاده هفت‌معصوم روستای کروژه سبزوار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: مسعود باتر
نوشته‌های مرتبط: